14 marca 2016

Jak zostać instruktorem snowboardu?

jak zostać instruktorem snowboarduKurs na instruktora snowboardu składa się z dwóch części. Część ogólna liczy 100 godzin lekcyjnych, okazuje się przy tym, że nie wszyscy muszą brać w niej udział. Zwolnienie są z niej przede wszystkim absolwenci studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne lub sport, instruktorzy sportu innych dyscyplin oraz specjaliści, którzy posiadają państwową legitymację instruktorską. Zajęcia zazwyczaj mają formę e-learningową i w czasie jej trwania konieczne jest zapoznanie się tak z przedmiotami podstawowymi, jak i kierunkowymi. Kończy ją pisemny egzamin opisowy, kursanci mają przy tym prawo do skorzystania z jednej bezpłatnej poprawki. W czasie części ogólnej kursu zgłębiamy tajniki anatomii ogólnej i czynnościowej aparatu ruchu, fizjologii człowieka oraz pedagogiki i psychologii.

Oferta kursów na instruktora snowboardu - kliknij po więcej >>

W czasie jej trwania kursanci zdobywają też wiedzę z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz teorii sportu połączonej z teorią treningu sportowego. Część specjalistyczna kursu jest podzielona na teoretyczną i praktyczną, warsztaty mają przy tym postać zorganizowanego wyjazdu. Po jej zakończeniu kursant może przystąpić do egzaminu specjalistycznego, podobnie ma też prawo do skorzystania z jednej bezpłatnej poprawki w przypadku, w którym nie byłby w stanie we właściwy sposób opanować materiału. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne są podawane z dużym wyprzedzeniem, co ułatwia dobre przygotowanie się. 70 godzin lekcyjnych należy przeznaczyć też na pracę własną kursanta oraz jego samokształcenie. W tym czasie powinna nastąpić analiza zalecanej literatury, oczekuje się jednak również, że kursant wykona wyznaczone mu zadania takie, jak choćby opracowanie regulaminu zawodów o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Opracowania są zazwyczaj przywożone na obóz, w którym uczestniczą kursanci. Tam też poddaje się je ocenie i dokonuje się ewentualnych korekt.